Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

Informacje o muzeach narodowych w Polsce, opinie, komentarze.

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe mieści się w budynku dawnego klasztoru franciszkanów, zbudowanym w stylu późnogotyckim w pierwszej połowie XV wieku. Podstawę Działu Sztuki Dawnej tworzy zbiór malarstwa niderlandzkiego, rysunku i grafiki europejskiej darowany miastu testamentem przez kupca gdańskiego Jacoba Kabruna (Cockborna) (1759 - 1814), uzupełniany sukcesywnie przez syna Augusta. Perłą zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku jest tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. Zbiór rysunków liczy 1660 pozycji, obejmuje prace od końca XV wieku do 1945 roku, w przeważającej części artystów europejskich. Kolekcja rysunków, grafik i obrazów kupca i konesera sztuki Jakuba Kabruna, przekazana miastu w 1814 roku. Kolekcja tkanin i haftów liczy ponad 1500 obiektów; obejmuje zabytki od XIII po wiek XX. Są to tkaniny wschodnie, tapiserie, paramenty liturgiczne z gdańskich i pomorskich kościołów, stroje i akcesoria mody oraz koronki.

Muzeum Narodowe w Kielcach

Główną siedzibą muzeum jest pałac, należący niegdyś do biskupów krakowskich, właścicieli rozległych dóbr świętokrzyskich. Na wystawie stałej Wnętrza pałacowe XVII-XVIII w. - znajdują się wizerunki osób duchownych i szlachty, przede wszystkim biskupów krakowskich: Konstantego F. Szaniawskiego (1 ćw. XVIII w.); Kajetana Sołtyka - m.in. pędzla malarza, księdza Antoniego Brygierskiego, z r. 1759 r.; replika portretu bp Jakuba Zadzika fundatora pałacu wg oryginału z XVII w., nadto wizerunek ksieni klasztoru benedyktynek w Jarosławiu - Katarzyny Sołtykówny (zm. 1766) wśród portretów en pied przedstawicieli jej familii, Sołtyków, z 3 ćwierci XVIII w., z pałacu w Kurozwękach. Są także portrety osób z symbolami władzy wojskowej (buławy, buzdygany itp.) z w. XVIII, różnej proweniencji artystycznej, w tym przedstawiające: Jana Małachowskiego, Stanisława Mateusza Rzewuskiego, Jana Klemensa Branickiego, Jana Dobrogosta Krasińskiego.

Muzeum Narodowe w Krakowie

Założone w 1879 roku. Muzeum posiada bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je na pozycji jednej z najważniejszych i najciekawszych kolekcji nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zasadniczym trzonem zbioru jest sztuka polska (malarstwo, rzeźba, rysunek, rzemiosło artystyczne). Muzeum posiada jednakże sporo eksponatów zachodnioeuropejskich oraz kolekcję sztuki cerkiewnej. Ponadto w Muzeum znajduje się bardzo cenny zbiór sztuki Dalekiego Wschodu, głównie japońskiej. Prócz dzieł sztuki Muzeum gromadzi zbiory biblioteczne (wśród nich stare druki, rękopisy i kartografię), numizmatyki, dawną fotografię. Szczególnym działem jest Pracownia Ikonografii Krakowa, gdzie gromadzone są dawne widoki i zdjęcia Krakowa. Muzeum jest placówką wieloodziałową, posiada dziewięć oddziałów.

Muzeum Narodowe w Lublinie, Zamek

Muzeum jest obecnie jedną z bogatszych, wielodziałowych placówek w Polsce (ogółem ponad 157 tys. eksponatów). W siedzibie głównej gromadzi i eksponuje zabytki z zakresu archeologii, etnografii, militariów i sztuki. Unikatowe w skali europejskiej, mające około 5 tys. lat, plastyczne przedstawienie pary zwierząt w zaprzęgu odkryte w Krężnicy Jarej, skarb surowca i wyrobów bursztynowych z Basonii - jedno z największych znanych dotychczas z terenu Europy znalezisk z gotowymi wyrobami bursztyniarskimi datowany na 1 poł. V wieku n.e. Zbiór dworskiego malarstwa m.in. portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym i portret prymasa Michała Poniatowskiego z warsztatu M. Bacciarellego, XIX-wieczne pejzaże Józefa Chełmońskiego, płótna historyczne Jana Matejki, obrazy najwybitniejszych malarzy Młodej Polski.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Przez blisko czterdzieści lat działalności zgromadziło ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych dokumentujących dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i duchowej. Około 20% posiadanych zbiorów jest eksponowanych w kompleksie kilkunastu pawilonów wystawienniczych oraz w XIX – wiecznym pałacu i rządcówce. Zbiory sklasyfikowane są w następujących grupach rzeczowych: kultura techniczna rolnictwa, chów i hodowla zwierząt, bartnictwo i pszczelarstwo, hodowla roślin i ogrodnictwo, chmielarstwo i wikliniarstwo, transport wiejski i komunikacja, przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy, rzemiosło wiejskie, łowiectwo i rybactwo śródlądowe, etnografia, historia i sztuka.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Historia obecnego Muzeum sięga 1857 roku, wtedy to w Wielkim Księstwie Poznańskim powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich. Zbiory sztuki poznańskiego muzeum tworzą dzieła powstałe na przestrzeni wieków, od starożytności do współczesności. Wielooddziałowe muzeum, które powstało z połączenia wielu historycznych kolekcji i obiektów. W skład muzeum wchodzą: Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Sztuki Średniowiecznej, Galeria Malarstwa Polskiego XVI - XVIII w., Galeria Malarstwa Polskiego XVIII - XX w., Galeria Malarstwa Obcego, Galeria Sztuki Współczesnej, Gabinet Rycin, Galeria Plakatu i Designu, Gabinet Numizmatyczny. Posiada w swoich zbiorach ponad 300 tys. obiektów. Zbiory sztuki poznańskiego muzeum tworzą dzieła powstałe na przestrzeni dziewięciu wieków, od średniowiecza do współczesności.