Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

Informacje o muzeach miejskich w Polsce, opinie, komentarze.

Muzeum w Bielsku Podlaskim

Muzeum gromadzi zabytki dokumentujące historię Bielska Podlaskiego i okolic. Posiada ciekawą kolekcję zdjęć i pocztówek prezentujących miasto i jego mieszkańców na przestrzeni XX wieku. Jej trzon stanowią pocztówki z Bielska Podlaskiego z okresu międzywojennego, autorstwa Z. Wilka i M. Witkowskiego. Muzeum posiada w swoich zbiorach liczne pocztówki i fotografie miasta z okresu PRL-u. Interesująca jest kolekcja pocztówek świątecznych oraz fotografii portretowych oraz ślubnych z okresu międzywojennego. Wśród zgromadzonych dokumentów na szczególną uwagę zasługuje zbiór 72 dokumentów Litewskiego Konsystorza Duchownego w Wilnie z 1869 r. Muzeum gromadzi również wytwory pracy artystów ludowych z terenu ziemi bielskiej (pisanki, koszyki, tkaniny) oraz eksponaty etnograficzne obrazujące życie mieszkańców okolicznych wsi (drobne narzędzia rolnicze, naczynia, elementy strojów).

Muzeum w Bochni im. Stanisława Fischera

Muzeum bocheńskie mieści się w dawnym klasztorze dominikanów, usytuowanym przy wschodniej ścianie rynku. Ekspozycja stała obejmuje: kolekcję dawnej rzeźby i malarstwa ludowego zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego, kultury pozaeuropejskie (Afryka, Ameryka Pd., Azja), archeologię regionu, dzieje Bochni ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli, pamiątek cechowych, powstań narodowych, historii miejscowego szkolnictwa, tradycji piśmiennictwa i drukarstwa bocheńskiego. Prezentuje także judaika oraz galerię malarstwa polskiego XIX - XX w., (T. Axentowicz, O. Boznańska, J. Fałat, S. Filipkiewicz, A. Karpiński, J. Malczewski, T. Makowski, J. Stanisławski, W. Tetmajer, K. Tichy, W. Wodzinowski, L. Wyczółkowski) i malarstwa bocheńskiego XIX - XX w.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Miejskie Muzeum Regionalne zostało oficjalnie otwarte 8 grudnia 1929 roku. Do najciekawszych zabytków działu archeologicznego należy zaliczyć rogowe i kamienne narzędzia pracy sprzed czterech-pięciu tysięcy lat, zespoły grobowe z pełnym wyposażeniem należące do kultury przeworskiej i wielbarskiej. Na stałej wystawie historycznej zaprezentowane są dokumenty z XVIII - XIX i XX wieku, militaria z tego okresu, pamiątki powstańcze, kolekcje broni białej i palnej z pierwszej połowy XX wieku, kolekcje odznak pułkowych, mundurów, zdjęć. Dział sztuki obejmuje przede wszystkim prace Wojciecha Piechowskiego i jemu współczesnych malarzy, głównie jego nauczycieli i kolegów. Jest to jedyna stała galeria w Polsce prac W. Piechowskiego. W dziale przyrodniczym wyeksponowano poroża, w tym duży, wielopunktowy, medalowy wieniec jelenia. Szczególnie godne obejrzenia jest poroże tura wraz z czaszką znalezione przypadkowo pod Szreńskiem, dobrze zachowane, mające kilkaset lat.

Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum gromadzi zbiory dokumentujące historię i współczesność miasta oraz regionu. W dziale historii, kultury miasta i regionu zgromadzone są materiały dotyczące dziejów miasta i jego dzielnic, przemysłu, szkolnictwa, życia kulturalnego i społeczno-politycznego. Są to archiwalia (dokumenty, fotografie), druki i eksponaty trójwymiarowe. Wśród nich znajdują się dokumenty dotyczące powstań śląskich i plebiscytu, działalności polskich towarzystw i organizacji na terenie miasta w okresie międzywojennym. W dziale etnograficznym zgromadzone są zabytki z zakresu kultury ludowej i robotniczej miasta i regionu. Największy zbiór stanowią eksponaty związane z wyposażeniem wnętrza mieszkalnego (sprzęty domowe, przedmioty gospodarstwa domowego, meble), narzędzia rolnicze, górnicze i rzemieślnicze. Około 300 sztuk liczy kolekcja części stroju rozbarskiego.

Muzeum w Chorzowie

Obecnie Muzeum posiada ponad 43 tysiące eksponatów umieszczonych w działach: numizmatyki i medalierstwa polskiego, historii Śląska, etnografii Śląska, sztuki współczesnej o tematyce przemysłowej, biblioteka naukowa i dział edukacyjno - promocyjny. Wystawa numizmatyczna „Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk„ obrazuje historię mennictwa w Polsce i na Śląsku. Całość poprzedzona jest wstępem dotyczącym początków mennictwa europejskiego, począwszy od przedmonetarnych środków płatniczych poprzez mennictwo greckie, celtyckie oraz rzymskie. Wśród wystawionych eksponatów zasługuje na uwagę piękna kolekcja kwartników śląskich, które wprowadzone zostały do obiegu około 1290, dzięki reformie Henryka III (1273-1309) księcia głogowskiego.

Muzeum Częstochowskie

Zbiory z działu archeologicznego stanowią zespoły materiałów z osad, cmentarzysk, zamków datowanych od środkowego paleolitu do czasów nowożytnych. Zbiory etnograficzne to bogata kolekcja rzeźby ludowej i malarstwa, narzędzi rolniczych i gospodarskich, strojów ludowych, przedmiotów codziennego użytku, sztuki dewocyjnej itp. Na zbiory z działu historycznego składają się numizmatyka, militaria, dokumenty dotyczące historii miasta i regionu. Zbiory działu przyrodniczego - okazy flory i fauny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, speleologiczne, paleontologiczne i geologiczne, entomologiczne. Zbiory działu sztuki zawierają dzieła sztuki polskiej XIX/XX wieku w zakresie malarstwa (Malczewski, Mehoffer, Wyczółkowski, Stanisławski i inni), rzeźby, grafiki oraz kolekcje dzieł artystów związanych z regionem częstochowskim.